1/1
PVB_74262.jpg
White-footed sportive lemur (Lepilemur leucopus) Madagascar.

White-footed sportive lemur (Lepilemur leucopus) Madagascar.

Copyright WWW.BRATESCU.COM